Algemene voorwaarden

Praktijk Gezin & Zo
KvK 91141249

Algemene Voorwaarden – Praktijk Gezin & Zo

1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de hulpverlener en haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen. Onder opdrachtgever wordt verstaan alle cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de hulpverlener inroepen.

 


2. Verhindering
Indien de opdrachtgever verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient hij/zij de hulpverlener hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden in rekening gebracht. Voor ziekte wordt geen uitzondering gemaakt. Afzegging dient persoonlijk of via de telefoon, eventueel ingesproken op het antwoordapparaat, of via de e-mail te worden gedaan. U kunt te allen tijden afzeggen, ook in het weekend. In het geval van groepstrainingen is het niet mogelijk om gemiste lessen in te halen.


3. Groepstrainingen
Het kosteloos annuleren van deelname aan een groepstraining kan tot 7 dagen voor aanvang van de training. Bij annuleren binnen 7 dagen voor aanvang wordt 50% van het verschuldigde bedrag in rekening gebracht. Indien de opdrachtgever tussentijds wil stoppen met de training, dan is dit voor rekening van de opdrachtgever. Deelname aan de training is op eigen risico. Praktijk Gezin & Zo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel, kwijtraken van eigendommen, etc. Uiteraard nemen de hulpverleners de zorg voor de veiligheid in de groep en met betrekking tot de activiteiten zeer serieus.


4. Tarieven
Het tarief voor individuele behandeling bedraagt € 80.- per uur. Over tariefsverhogingen wordt u ruim van tevoren op de hoogte gebracht. Voor groepstrainingen gelden andere tarieven, deze zijn te vinden op www.praktijkgezinenzo.nl


5. Declaraties
In vervolg op het genoemde in artikel 4, zal de hulpverlener in principe de kosten declareren bij de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. De opdrachtgever kan de kosten indien mogelijk declareren bij de zorgverzekering. De opdrachtgever is hierbij zelf verantwoordelijk om bij zijn/haar
zorgverzekeraar na te gaan wat de voorwaarden zijn. Praktijk Gezin & Zo is aangesloten bij de beroepsvereniging SKJ-kwaliteitsregister Jeugd, registratiecode 160015884. AGB-code persoonlijk 94067832, AGB-code onderneming 94115085 en bij Kiwa keurmerk zorg 28492.


6. Betaling
Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, is de opdrachtgever in gebreke. Zolang de opdrachtgever in gebreke blijft om aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de
opdrachtgever. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.


7. Incasso
De hulpverlener is in het hierboven onder artikel 4 en 5 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daar mee te belasten. In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met € 10,00.


8. Verschuldigdheid
Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake de juistheid van hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, de administratieve gegevens van de hulpverlener bindend.


9. Aansprakelijkheid
Het advies van de hulpverlener is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De hulpverlener sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de opdrachtgever van door de hulpverlener verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de hulpverlener.


10. Vertrouwelijkheid
Praktijk Gezin & Zo voldoet aan de voorwaarden van de Wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De hulpverlener behandelt alle informatie tussen opdrachtgever en hulpverlener vertrouwelijk. De hulpverlener mag informatie over het kind uitwisselen met (huis)arts en collega-hulpverleners in het belang van het kind. Uitsluitend met uw toestemming zullen kopieën van relevante verslagen worden gegeven aan andere betrokkenen (waaronder bijv. de leerkracht).


11. Klachten
Voor klachten wordt verwezen naar de bepalingen van de beroepsvereniging van de hulpverlener. Praktijk Gezin & Zo voldoet aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De hulpverlener zal de benodigde informatie verstrekken. Het heeft de voorkeur van de hulpverlener om de klacht in een persoonlijk gesprek te bespreken.

Laatste update: 26 september 2023

Algemene voorwaarden – Praktijk Gezin & Zo

Therese Albert